Kỹ thuật ghép xuyên tâm

Kỹ thuật ghép xuyên tâm

Kỹ thuật ghép xuyên tâm – Đây là kỹ thuật ghép cành vào vị trí thiếu, có thể áp dụng lên nhiều loại cây ở Việt Nam, đặc biệt là mai chiếu thủy.

Chúc các Bạn thành công !

Theo Andrea Meriggioli